Produkt dnia
WZÓR - SUKIENKA SZYDEŁKOWA
WZÓR - SUKIENKA SZYDEŁKOWA
47,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU DZIERGANE


§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Dziergane dostępny pod adresem https://www.dziergane.com prowadzony jest przez Kat Arina Pracownię Dziewiarstwa Ręcznego Katarzyna Formela, NIP: 5831918743, REGON 192928753.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2
Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca/Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kat Arina Pracownia Dziewiarstwa Ręcznego Katarzyna Formela, NIP: 5831918743, REGON 192928753.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.dziergane.com

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta na stronie Sklepu.

10. Formularz zamówienia - interaktywny wirtualny koszyk dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa, produkt elektroniczny/cyfrowy - będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy/Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta jest między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@dziergane.com

2. Adres siedziby: ul. Gen. J. Wybickiego 17/2, 83-050 Kolbudy.

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie oraz poprzez opcję wiadomości na stronie Facebook https://web.facebook.com/dzierganebykatarina/

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail)
3. włączona obsługa plików cookies.


§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcie ze sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych/cyfrowych dostępnych w Sklepie.

Usługi elektroniczne świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych (produktu elektronicznego) zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4. Istnieje możliwość zamówienia przez Klienta indywidualnego Produktu, który nie jest dostępny dla Klienta w Sklepie ze względu na kolorystykę, rozmiar czy wzornictwo. Produkt na zamówienie dotyczy wyłącznie działalności wytwórczej Sprzedającego. W celu ustalenia możliwości zamówienia Produktu indywidualnego konieczny jest
kontakt ze Sprzedającym przez pocztę elektroniczną. Po otrzymaniu szczegółowych informacji dotyczących Produktu na zamówienie Sprzedający dokonuje wyceny tego Produktu oraz czasu realizacji, o czym informuje
Klienta za pośrednictwem e-mail w ciągu 3 dni roboczych. Klient ma czas 5 dni roboczych na akceptację wyceny Produktu oraz czasu jego realizacji. Po akceptacji Klienta Sprzedawca rozpoczyna pracę nad Produktem, a po
wytworzeniu Produktu informuje Klienta przez pocztę elektroniczną o gotowości Produktu wraz z linkiem do Produktu na zamówienie w celu dokonania ostatecznej sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
Klient ma obowiązek niezwłocznej finalizacji zakupu /produktu na zamówienie za pośrednictwem sklepu zgodnie z informacją otrzymaną pocztą e-mail od Sprzedawcy.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie uzupełniona e-mailem.

8. Klient/Przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient/Przedsiębiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta/Przedsiębiorcę obowiązuje zakaz wprowadzania treści o
charakterze bezprawnym.

§ 6
Zasady zakładania Konta i składania Zamówienia

W celu złożenia Konta należy:

1. Wypełnić Formularz rejestracji podając niezbędne dane do założenia Konta.

2. Założenie Konta jest bezpłatne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzy rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 pkt. 1 i 2.

W celu składania Zamówienia należy:

1. Zalogować się do sklepu (opcjonalnie).

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez przycisk Do Koszyka.

3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz, wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

4. Kliknąć przycisk Zamawiam oraz potwierdzić zamówienie klikając w link przesłany w wiadomości e-mail..

5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1. Przesyłka pocztowa polecona.

2. Paczka Pocztowa.

3. Odbiór osobisty.

4. Przesyłka elektroniczna.

5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem za pomocą portalu przelewy24, PayPal lub bezpośrednio na konto Sprzedawcy.
 • Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.

6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą zakładki Koszyk.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności gotówką Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze produktu.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, lub w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Produkty cyfrowe (elektroniczne) w postaci wzorów płatnych dostarczane są automatycznie wiadomością e-mail po zarejestrowaniu przez system płatności. Po kliknięciu w otrzymany link, plik można pobrać jedynie raz, także zalecane jest jego wydrukowanie bądź zapisanie pliku na trwałym nośniku zaraz po pobraniu. Link aktywny jest przez 14 dni.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy i jego skutki

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem ust. 8 niniejszego paragrafu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 pkt. 1 i 2.

6. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Odstąpieniu od umowy nie podlega Umowa sprzedaży produktu, kiedy zamawiana rzecz jest między innymi: nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism; o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

9. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane
  przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy w § 3 pkt. 1 i 2.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru co do doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby firmy.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności i są dostępne w Sklepie.

§ 13
Prawo do korzystania z utworów sprzedawcy (licencja).

1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów elektronicznych/cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy.
2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty elektroniczne/cyfrowe objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.

3. Korzystanie przez Klienta z Produktu elektronicznego/cyfrowego stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

4. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu elektronicznego/cyfrowego osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.

5. Z chwilą dokonania płatności Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencji na korzystanie z Produktu elektronicznego/cyfrowego, obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń terytorium i czasu na następujących polach eksploatacji:

 • pobrania Produktu elektronicznego/cyfrowego i jego zapisu techniką cyfrową, bądź w formie wydruku,
 • trwałego bądź czasowego wyświetlania, odtwarzania i przechowywania Produktu elektronicznego techniką cyfrową, bądź w formie wydruku.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

......................, dn. ......................

................................................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

Kat Arina
Pracownia Dziewiarstwa Ręcznego
Katarzyna Formela
ul. Gen. J. Wybickiego 17/2
83-050 Kolbudy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

..............................
podpis konsumenta

 

Załącznik nr 1 - Pobierz >>

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl